Četvrtak, 30 Lipanj 2016 13:34

Strategija razvoja Republike Hrvatske

Ocijeni sadržaj
(8 glasova)

STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM od 100 mlrd. Eura

 

Strategija razvoja Republike Hrvatske
državnog intervencionizma od 100 milijardi eura bruto društvenog proizvoda
točke I, II, III, IV, V ... i 40 matrica - operativnih programa rađena je sa TRI TIMA.

PRVI TIM razvoja Strategije na čelu sa mr.sc. Karino Hromin Sturm, radio je od 1990. g. na osnovi istih metoda za koje je američki profesor dr. Leonid Hurwizcz (tek) 2007. g. dobio Nobelovu nagradu, korištenjem postojećih resursa i kadrova, te ekonomije autopoiesisa i pozitivne sinergije algoritma kapitala.

Tu su i naši svjetski ekonomisti, akademik prof. dr. Branko Horvat, akademik prof. Dragomir Vojnić, prof. dr. Ivo Perišin kao guverner Narodne Banke, suprostavljeni monetaristima Miltonu Friedmanu, Friedich - Hayeku, tako zvanim „Chicago boysima“, najvećim protivnicima Keynesa.

DRUGI TIM radio je u sklopu Znanstveno istraživačkog projekta ,,Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa“, pod vodstvom profesora dr. Ante Lauca na Osječkom Ekonomskom Fakultetu.

 

TREĆI TIM: U istraživanju su sudjelovali i pomogli projekt mnogi suradnici i specijalisti svih profila i struka.

Primijenjene su teze John Maynarda Keynesa, najvećeg ekonomista svih vremena, iz „Opće teorije zaposlenosti, kamata i novca“. Najvažnije mehanizme države Keynes navodi državni intervencionizam, kojim država utječe na privredni rast i visoku stopu zaposlenosti.


PROJEKT
mr.sci. Karino Hromin Sturm, privrednik, ek. planer, diplomat, politolog

STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM od 100 mlrd. Eura

● KAKO U HRVATSKOJ PROVESTI INVESTICIJU OD 100 MILIJARDI EURA
● KAKO RIJEŠITI NEZAPOSLENOST
● KAKO PROVESTI SAMOFINANCIRANJE BEZ JEDNOG EURA VANJSKOG ZADUŽIVANJA
● KAKO LIKVIDIRATI ZADUŽENJE HRVATSKE OD 47 MILIJARDI EURA
● KAKO ZA 10 GODINA POSTIĆI STOPU RASTA BDP OD 20%
● KAKO POSTIĆI 40.000 EURA PO STANOVNIKU
● KAKO POSTIĆI RADNIČKU PLAĆU OD 2.000 EURA
● KAKO POSTIĆI MINIMALNU PENZIJU OD 1.500 EUR
● POTPUNO BESPLATNO: ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, I SVIH SA POSEBNIM POTREBAMA
● POTPUNO BESPLATNO ŠKOLOVANJE DO DOKTORATA

VIZIJA - HRVATSKA ZEMLJA BLAGOSTANJA - CILJEVI određuju oblik i sadržaj politike
INVESTICIJE - RAZVIJANJE PROIZVODNJE – ZAPOŠLJAVANJE - VREDNOVANJE RADA - VREDNOVANJE KAPITALA - ZAKONSKA REGULATIVA - OSIGURANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI I BUDUĆNOSTI - INTEGRACIJSKI PROCESI - PRIVATIZACIJA itd.

Projekt postavlja osnovne ekonomske zadaće države - stabilnost cijena, tečaja i inflacije, državnu potrošnju, poreznu politiku i cijenu novca, a efikasnom kombinacijom ovih mehanizama postižu se investicije, visoka proizvodnja, zaposlenost, osobna potrošnja i ekonomska stabilnost.
Za povećanje agregatne potrošnje treba smanjiti kamate i poreze i dati jeftin novac, te na taj način potaknuti investicije, proizvodnju i potrošnju.

KAKO OSTVARITI CILJ
EU, SAD, MMF, MBOR, i Svjetska Banka traže hrabar ekonomski program, smanjenje poreznog opterećenja, osiguranje posla radnicima, poticanje proizvodnje, zaštitu radničkih prava, suradnju sa svim sindikatima, povratak izbjeglica i njihove imovine i druga demokratska prava.

Realizacija projekta Strategije Razvoja RH bazirana je na tri elementa:

1. RESURSI 2. KADROVI 3. KAPITAL

PROJEKT OD 100 mlrd. eura
World Trade Centar u New Yorku također košta 100 milijardi eura.

Polazimo od realne pretpostavke da naša znanost i privreda nije u stanju napraviti jedan vojni avion Phantom F-16, iznjedriti IBM, Windowse, napraviti Mercedes i slično, jer mi danas nismo na tom stupnju tehnološkog razvoja.
Na pitanje da li možemo sagraditi takva dva nebodera WTC, svi odgovaraju da možemo. Ali nama ne trebaju takvi neboderi - mi ćemo pokrenuti cijelu Hrvatsku sa 100 mlrd. eura.
Zato smo naš projekt i program okrenuli onim RESURSIMA i KADROVIMA za koje znamo da ih imamo, a koji mogu uspješno raditi i realizirati takav projekt, radi ostvarenja ove vizije, a kapital se stvara novonastalom vrijednošću.

I. korak
DEBLOKADA HNB i prestanak zaduživanja u inozemstvu, financiranje svih investicija i financijskih tokova u RH. Time mi postajemo vlasnici novostvorene vrijednosti, a ne dužničko roblje koje ne stigne otplatiti ni kamate.
U kapitalističkim državama normalno je da središnja banka djeluje kao agregat, agent države za emitiranje i prodaju vrijednosnih papira putem kojih država financira svoje rashode. U razvijenim zemljama država je najveći potrošač rashoda i dugova, a tržište državnih vrijednosnih papira najveći je segment financijskog tržišta, koji se vremenski razgraničava, raspoređuje, obnavlja, zamjenjuje, diskontira, prodaje, otkupljuje i neprestano vrti u financijskim tokovima.

II. korak
Osnovati dvije do tri hrvatske banke: danas je 95% banaka u stranom vlasništvu čime smo izgubili Financijski suverenitet.
Banke su naši najvažniji financijski posrednici, međutim uz ovakvu HNB posluje se po monopolističkom sistemu, ja (HNB) tebi odobrim kredit, a ti (banka) meni 20-30% depozita i dvijee do tri čvrste garancije, hipoteke, itd. Na taj način uništeno je poduzetništvo i investiranje.
U rujnu 2011. g. Vlada je uzela kredit od 2,0 mlrd. kn. (260 mil.e.) kako bi vratila kredit po izdanim obveznicama za sanaciju BANAKA iz 1991. g.
Podsjećamo da su banke sanirane sa 87,5 mlrd. kn., a prodane strancima za 5,7 mlrd. kn.

VLADAVINA KAPITALA U HRVATSKOJ
Većinom od 85% siromašnog i 13 % srednje stojećeg stanovništva, financijski vlada manjina od 2% bogatih (od toga je 1,5 % stranaca), koji raspolažu sa 85% kapitala.

POVRAT DUGA
Pesimisti tvrde da kapitala nema, pa pogledajmo strukturu zaduženja Hrvatske.
Od 47 mlrd. eura, država se direktno zadužila sa 23 mlrd. € (bez izdanih garancija, ostalo su banke i trgovačka društva), po kamati od 7-7,5%; ako dodamo 1 % manipulativnih troškova, rezultira da je kredit opterećen sa 8 % kamata.
Sredstva je država potrošila na svoje rashode, a ne na investicije i proizvodnju kako bi oplodila kapital, no kredit od 23 mlrd. € plus kamate od 1,840 mlrd. € treba vratiti – a to iz poreza građana.
23 mlrd. € zaduženje + 24,580 mlrd. € povrat glavnica + kmt. = 47,840 mlrd. Iz toga proizlazi da će građani platili iz poreza 47,840 mlrd. € - koliko iznosi ukupni dug RH
Ako primijenimo sistem samofinanciranja, ukupni dug RH svodimo na nulu, a povratkom duga banaka imamo plus od 23,0 mlrd. €.
Za naš program od 100 milijardi eura potreban nam je početni kapital od 5 mlrd. €, a Narodna Banka Hrvatske ima 12 mlrd. € deviznih rezervi. Osim toga ovdje kako vidimo u realiziranim kreditima imamo 23 mlrd.€. To znači da možemo bez velikih financijskih odstupanja uložiti 5 mlrd. €, ali ovaj puta u vlastiti razvoj, sa kojim ćemo brzo i efikasno POKRENUTI Strategiju Razvoja Republike Hrvatske.
Nakon krize 2008. g. Centralne Banke, SAD-a, Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i druge plasirale su TISUĆE mlrd. eura, kako bi spasili svoju privredu.
Prema izjavi direktora Federalnih Rezervi SAD-a Ben Bernankea od krize 2008. do 2010. g. SAD je plasirao devet tisuća milijardi $. TO JE državni Intervencionizam.

III. korak
OPERATIVNI MEHANIZAM i 40 PROGRAMA MATRICA
Operativni mehanizam kojima se pokreče Strategija Razvoja Republike Hrvatske (gotove matrice za 40 programa koje osiguravaju izvršenje ovog projekta I+II+III+IV) kojim se otvaraju gradilišta u cijeloj zemlji, narudžbe investicijskih programa pokreću se u svim regijama i županijama, koji pokreću proizvodnju u tvornicama koje su danas bez posla, zatvorene tvornice bi se obnovile i izgradili nove prema usvojenoj strategiji, tako bi tvornice, poduzeća, poduzeća za nove tehnologije, poduzetnici, kooperanti i obrtnici počeli zapošljavati radnike.
Tako bi se pokrenula proizvodnja prema narudžbama koje se baziraju na Dugoročnom Strateškom Razvoju Republike Hrvatske, koji se mora provoditi pod nadzorom institucija ZNANOSTI, tehnike i tehnologije i komercijalno - ekonomske kontrole, a pokreće:

 

-proizvodnju strojogradnje i opreme za proizvodnju
-proizvodnju željezara, cementara, šljunčara, ciglana, keramičkih proizvoda,
-drvno industrijskih poduzeća, opremanje objekata i građevne stolarije, tvornice namještaja,
-proizvodnju za izgradnju autocesta i putova, tunela, asfaltnih baza,
-proizvodnju za izgradnju brzih (360 km) željezničkih pruga i željeznice,
-proizvodnju za energetiku i elektrifikaciju, telekomunikaciju, korištenja sunčane energije i vjetra,
-proizvodnju kompjutora, elektronike i nano tehnoligije, otvoriti 5-6 Instituta
-proizvodnju bijele tehnike i električnih aparata,
-proizvodnju mnogih drugih pratećih kooperantskih, obrtničkih te uslužnih djelatnosti.
-proizvodnja u cijeloj RH pokreće cijeli niz uslužnih tercijarnih djelatnosti i aktivnosti
-opremiti vojsku i policiju najmodernijom opremom i tehnikom i tehnologijom
-svim braniteljima osigurati dostojnu materijalnu egzistemciju kao i invalidima rata i rada.

Većina navedenih proizvodnji 80 - 90% su bez posla ili su tvornice u stečaju, a radnici otpušteni,
svi oni biti će uključeni u Projekt Strateški Razvoj Republike Hrvatske, a poduzeća obnovljena, stečajevi prekinuti, jer u navedenim djelatnostima postojala je dugogodišnja tradicija, sa kvalitetnim kadrovima koji su bačeni na burzu.
Takav zamah proizvodnje pokreče i proizvodnju drugih industrijskih djelatnosti, kao papirne, ambalažne, prehrambene, tekstilne, konfekcije, obućarske industrije i drugo te malog obrta i svih drugih kooperanata i oblika uslužnih djelatnostii i kućne radinosti.

Pokretanje takve privredne aktivnosti, likvidacija nezaposlenosti u cijeloj državi, nivo visokih plaća, izazvat će kod stanovništva vjeru u budućnost, budućnost njihove djece i povjerenje u državu po mjeri naroda, koja djeluje prema programu Strategije Razvoja Republike Hrvatske.

Projekt je rađen za OPERATIVNU primjenu pokretanja rada raspoloživih kadrova i resursa RH i svih resornih ministarstava.
Tabele i grafikone te ekonomske analize za koje trebate profesora da vam protumači što znače,
a neprihvatljivi su u proizvodnji i državnim službenicima koji to moraju provoditi u praksu, ne nudimo.

Studentima uvijek pričam vic, kako je car Franz Josef prilikom prijedloga novog zakona, pozvao žandarma s ulice i tada rekao ministru da čita novi zakon, a zatim pitao žandarma da li je što shvatio, pa mu je on rekao da nije. Tada je car rekao ministru da može ići pisati novi zakon.

 


STRATEGIJA RAZVOJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM

Ja sam autor Teorije DUŽNIČKOG ROPSTVA koju sam napisao prije 20 g. i nisam sretan da se to ostvarilo i da su ljudi osiromašeni, nezaposleni blokirani, frankirani, ovršeni, opljačkani, roditelji ne mogu plaćati komunalije i ihranu, djeca u školi glana, posla nema I građani ne mogu pokrivati osnovne egzistencijalne potrebe od svojeg rada.
O Dužničkom ropstvu govori premijer, guverner, ministar financija, predsjednik ali nitko ništa ne podizuma.
Mi smo sa tri tima znanstvenika napravili Strategiju koja može brzo izvući Hrvatsku iz teškog ekonomskog stanja.

 

SVJETONAZOR
Bog je stvorio čovjeka. Čovjek je stvorio državu. Država mora biti u službi NARODA.
Mi smo LIJEVO I DESNO. Lijevo kada se radi o socijalnim pravima svih građana. Desno, ako se radi o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske.
Načela proizlaze iz Ustava RH, Članak 1. Vlast proizlazi i pripada narodu. Članak 2. Suverenitet je nedjeljiv, neprenosiv I neotuđiv.

NAŠ PROJEKT SE SASTOJI OD 4 TOČKE:
1 PRAVNI SUVERENITET
2 FINANCIJSKI SUVERENITET
3 PONIŠTENJE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE
4 PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM

1 U Hrvatskom Saboru u 25 godina doneseno je 4.000 zakona i 100.000 stranica zakona Europske Unije, potpisan je Aqui comunnitaire čiji je svaki akt jači od Ustava RH, što je međunarodno pravno nemoguće, jer je Ustav najviši zakon u svakoj državi.
PROVEDBA USTAVNE I ZAKONSKE REGULATIVE DOSLOVNO ĆEMO SREDITI KORUMPIRANO PRAVOSUĐE

2 DEBLOKADOM HNB - PRESTAJE ZADUŽIVANJE U INOZEMSTVU I PONIŠTAVAMO VALUTNU KLAUZULU PROVODIMO FINANCIRANJE PRIVREDE, POKREĆEMO PROIZVODNJU, BEZ 1. EURA ZADUŽIVANJA IZ INOZEMSTVA – Pokrećemo proizvodnju, Zapošljavamo radnike, Rješavamo se nezaposlenosti, (400.000 + 600.000 sive ekonomije )
Narod prima redovno dostojnu plaću, počinje trošiti i pokrećemo potrošnju ( a ne Merkelovu politiku štednje, Keynesov paradox štednje).
Sva novostvorena vrijednost pripada NARODU, MI smo vlasnici, temeljnog dohotka, a ne stranci.

3 PONIŠTENJE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE koja je PROTUUSTAVNA I 98% PROTUZAKONITA utvrdila Državna revizija.

 

4 STRATEGIJA RAZVOJA RH DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM OD 100 mlrd eura
RAZVIJANJE PROIZVODNJE otvaranje radnih mjesta u svim granama
● RJEŠAVAMO NEZAPOSLENOST 400.000 RADNIKA + 600.000 SIVE EKONOMIJE
 Omjer treba biti 1 umirovljenik na 3 radnika, a ne kao danas 1 radnik na 1,23 umirovljenika, TAKO DA ćemo MORATI uvoziti radnu snagu.
- VREDNOVANJE RADA radnik s lopatom 15.000 kn a ostali više do 70.000 kn prema radnom mjestu, sttručnosti i stručnoj spremi.
- VREDNOVANJE KAPITALA niska KMT 0,20%
- ZAUSTAVITI PRIVATIZACIJU i RASPRODAJU HRVATSKOG BLAGA

Realizacijom za 10 godina se postižu slijedeći rezultati.
POSTIŽEMO STOPU RASTA BDP OD 20 % i 40.000,00 eura per capita.
1.860 mlrd. kn, i PRINOS 367,0 mlrd. kn Što je tri puta više od današnjeg
● LIKVIDIRAMO NEZAPOSLENOST I ZADUŽENJE HRVATSKE OD 47 MILIJARDI EURA
● PRINOS 380,0 mlrd. kn (danas 108,0 VEČI ZA 358% 3,5 x od današnjeg BDP-a ).
● POSTIŽEMO 35.000 EURA PO STANOVNIKU
● POSTIŽEMO MINIMALNU RADNIČKU PLAĆU OD 15.000 KN DO VISOKOKVALIFICIRANIH RADNIKA PLAĆA OD 70.000 KN
● POSTIŽEMO MINIMALNU MIROVINU OD 10.000 KN
● RJEŠAVAMO BRANITELJSKI INTEGRITET MIROVINE I STANOVANJE
● BESPLATNO ŠKOLOVANJE DO DOKTORATA
● POTPUNO BESPLATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● POTPUNO BESPLATNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SVIM GRAĐANIMA
● VISOKI STANDARD SVIH GRAĐANA, VOJSKE, POLICIJE,DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBI
NE TREBA NIKOGA OTPUŠTATI MORAT ĆEMO UVOZITI RADNU SNAGU.


U Zagrebu 30.06.2016
Karino Hromin Sturm

 

 

 

ŽIVOTOPIS
Hrvatski akademik Karino Hromin Sturm
diplomat, privrednik, ekonomist planer, politolog, predavač, pisac

Rođen 22.10.1946. u staljinističkom logoru u SSSR-u, gdje je proveo 11 godina, tj. 4.000 dana u Sibiru. Roditelji, otac Tomo s otoka Ugljana, predavao matematiku na Međunarodnom fakultetu u Moskvi, a majka Tereza, politolog Gradišćanska je Hrvatica, uhićeni u Staljinističkim čistkama i oboje osuđeni u montiranim procesima na dugogodišnju robiju. Vratili se u Hrvatsku dobrotom Nikite S. Hruščova koji im je dao slobodu potpisom Konvencije 1957. g.
Baka, Johana Sturm socijaldemokrat, svjetski borac za ženska prava, radila sa mnogim poznatim ženama onoga doba na UN-ovim Konvencijama za prava žena, borila se protiv Hitlera koji ju je strpao u holokaust, preživjela je i bila glavni svjedok na Nürnberškom procesu.
Stručna sprema:
Ruska pučka škola, hrvatska osmoljetka, dvije srednje škole, tehnička i ekonomska.
Ekonomski fakultet, specijalizirao međunarodnu trgovinu i Filozofski fakultet.
Magistrirao, a na Doktorskom studiju, spremio tri disertacije, Novus Ordo Seclorum, Islamski sukob civilizacija, Strategiju Razvoja Republike Hrvatske Državnim Intervencionizmom.
Predavao politologiju, diplomaciju i ekonomiju kao gostujući profesor na Međunarodnom fakultetu Abaja u Alma Ati i drugim fakultetima i institutima u zemlji i inozemstvu.
Poslovna karijera: Direktor međunarodne trgovine u Zagrebu 1971.-1990. g. član državnih delegacija za ugovaranje sa Zapadnom Europom, Amerikom, SSSR-om i istočno-europskim državama. Direktor u Moskvi, Ruska Federacija 1991. g. u Alma Ati, Kazahstan, 1994.-1995. g.
Predstavnik Hrvatske gospodarske komore u 37 udruženja 1971.-2006. g.
Predstavnik HGK za zemlje Srednje Azije, 1992.-1994. g. u Moskvi i Alma Ati 1995.-1998. g. i od 1999.- 2006. g. u Zagrebu.
Počasni predstavnik HGK, Predsjednik Grupacije distributera, kinoprikazivača, filma i televizije, radi sa hollywoodskim producentima te na distribuciji filmova, surađuje na snimanju filmova i TV serije HRT-a Marko Polo i drugima.
Diplomatska karijera:
Od raspada SSSR-a početkom 1992. g. vodi u Moskvi Ured Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova, radi na priznanju Republike Hrvatske i uspostavi diplomatskih i konzularnih odnosa s Rusijom i na otvaranju veleposlanstva u Moskvi.
Radi na uspostavi diplomatskih odnosa sa Tadžikistanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom, Kazahstanom, Armenijom, Azerbajdžanom, Gruzijom, Kirgistanom i Rusijom.
Godine 1995. otvorio veleposlanstvo RH u Alma Ati, Kazahstan kao šef diplomatske misije
(veleposlanik) i pokrivao države Srednje Azije bivšeg SSSR-a do 1998. g. sudionik mnogih međunarodnih konferencija i inicijativa.
Napisao djela:
POLITIČKA BIBLIJA, prva u svijetu, Novus Ordo Seclorum, Islamski sukob civilizacija i Diplomatska politika. koautor u djelu Stečajna mafija, Urednik i autor tekstova u Croatia Newsletter u izdanju Veleposlanstva RH za Srednju Aziju 1995.-1998. g., publicist, objavljuje studije, tekstove u kolumnama, fejsu na blogovima, portalima i mrežama.
Autor ekonomskog Projekta Strategija Razvoja Republike Hrvatske Državnim Intervencionizmom od 100 mlrd. eura. Autor Teorije “Dužničkog ropstva”.

Član Znanstvenog Društva Ekonomista, RH, Centra za politološka istraživanja, surađuje s Ekonomskim Fakultetom Zagreb, Osijek te drugim fakultetima i institutima.
Član Švicarske akademije HAZUD u Baselu i Hrvatske akademije HAZUD Zagreb, i drugih civilnih organizacija.
Predsjednik Udruženja Udruga Zajedno, Predsjednik Ekonomskog Pokreta ZAJEDNO.

Zalaže se za: pravni, financijski i socijalni suverenitet, reviziju pretvorbe i privatizacije, promjenu politike i deblokade hrvatske narodne banke, ukidanje valutne klauzule i provedbe ekonomske strategije Republike Hrvatske sa 20% BDP-a i 40.000 eura per capita. žestoki je protivnik neoliberalizma poznat po tvrdnji, da je međunarodna financijska oligarhija namjerno izazvala svjetsku krizu, a zajedno sa domaćom političkom elitom uništila hrvatsku privredu i banke i gurnula Hrvatsku u dužničko ropstvo.

Pročitano 3755 puta Posljednja izmjena dana Subota, 23 Svi 2020 17:49
Više u ovoj kategoriji: « Uprava POKRETA ZAJEDNO