Petak, 22 Svi 2020 08:21

STATUT Stranke ZAJEDNO

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne Novine broj 76/93, 111/96 i 164/98, 36/01 i 28/06) Sabor Stranke ZAJEDNO održan 24. ožujak 2013. godine, donosi ovaj:

STATUT Stranke ZAJEDNO
I
TEMELJNE ODREDBE
Članak I.
1. Stranka ZAJEDNO samostalna je, demokratska, građanska, suverena i europski orijentirana politička stranka, zasnovana na visokoj nacionalnoj, građanskoj svijesti i ponosu, žrtvi i stradanju hrvatskoga naroda u obrambenom - Domovinskom ratu.
2. Stranka ZAJEDNO politička je, domoljubna stranka, stradalnika, hrvatskih građana - pobjednika.
3. Stranka ZAJEDNO se zalaže za Hrvatsku kao neovisnu, suvremenu i pravnu državu svih svojih građana, utemeljenu na modernim demokratskim načelima, poštivanju ljudskih prava, moralnim, racionalnim, vjerskim, kulturnim i političkim slobodama svih svojih građana, s ciljem općega gospodarskog boljitka pojedinca i hrvatske države.
4. Stranka ZAJEDNO je narodna stranka koja je moralno obvezna služiti, štitili i zastupati probitke svih građanskih slojeva po modelu novoga, modernog i civilnoga društva.
II.
OPĆE ODREDBE
Članak 2.
Ime i sjedište stranke
1. Stanka nosi ime: Stranka ZAJEDNO
2. Skraćeni oblik imena stranke je: ZAJEDNO
3. U odnosima s inozemstvom Stranka ZAJEDNO se osim imenom iz stavka 1. služi i prijevodom imena na engleski jezik: PARTY TOGETHER
4. Sjedište Stranke ZAJEDNO je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Članak 3.
Žig i znakovlje stranke
1. Znak Stranke ZAJEDNO se sastoji od svih veliko pisanih slova od kojih je ZA napisano crvenom, JEDNO je napisano plavom bojom, a spoj je napravljen kod slova A i slova J i spaja ih zastava Republike Hrvatske.
2. Pečat Stranke ZAJEDNO je okruglog oblika obrubljen pleterom unutar kojeg se na vrhu nalazi dio grba Republike Hrvatske koji počinje s prvim crvenim poljem, puno ime stranke i naziv organizacijske jedinice.
3. Žig je četverokutnog oblika, dimenzija 30X10 mm, i ima tekst "STRANKA ZAJEDNO - ZAGREB".
4. Zastava je pravokutna oblika (trobojnica crven-bijeli-plavi). U središnjem dijelu bijelog polja
zastave je znak Stranke ZAJEDNO.
Članak 4.
Područje djelovanja
1. Stranka ZAJEDNO je pravna osoba, upisana u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske.
2. Stranka ZAJEDNO obavlja svoju političku djelatnost na području Republike Hrvatske.
3. Surađuje s bliskim političkim strankama, udrugama, organizacijama, ustanovama, javnim i privatnim zakladama, javnim glasilima i iseljeničkim organizacijama i pojednicima.
4. Djelovanje stranke je javno, a iznimno Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik na određeno vrijeme mogu isključiti javnost iz iz svog rada.
Članak 5.
Predstavljanje i zastupanje
1. ZAJEDNO zastupa i predstavlja Predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika stranku može zastupati i predstavljati dopredsjednik stranke uz pismeno ovlaštenje predsjednika stranke.
2. Ako su spriječeni i Predsjednik i Dopredsjednik, ZAJEDNO može zastupali i predstavljati Tajnik ZAJEDNO koji je prethodno dobio ovlasti i upute za rad dok se na dužnost ne vrate Predsjednik ili Dopredsjednik,
Članak 6.
Članstvo
1. Redovnim članom ZAJEDNO može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban hrvatski građanin i građanka ako nije član neke druge registrirane političke stranke u Hrvatskoj, te prihvaća Statut i politički program ZAJEDNO.
2. U stranku se svaki član učlanjuje pojedinačno, tako da dobrovoljno i vlastoručno ispuni i potpiše stranačku pristupnicu u jednoj od podružnica ili ogranaka ZAJEDNO, najbližih mjestu prebivališta mogućeg člana. Nakon toga ispunjenu pristupnicu provjerava Predsjedništvo ZAJEDNO, koje je pristupnika o svojoj odluci s kratkim obrazloženjem obvezno pismeno izvijestiti u roku od 30 dana.
3. Protiv odluke iz točke 2. ovog članka može se pismeno dostaviti žalba u roku od 15 dana nakon prispjeća odluke o primitku ili odbijanju članstva; o prizivu odlučuje Nadzorni odbor, čija je odluka konačna.
4. O članovima stranke i njihovu prestanku članstva vodi se poseban upisnik ZAJEDNO.
5. Predsjedništvo može proglasiti neku osobu počasnim članom zbog doprinosa u radu ZAJEDNO.
Članak 7.
Prava i obveze članstva
1. Članovi ZAJEDNO imaju sljedeća prava i obveze:
- dobiti člansku iskaznicu ZAJEDNO aktivno sudjelovati u stvaranju i provedbi politike ZAJEDNO i poticati druge da pridonose ostvarenju programa, Statuta i napretku ZAJEDNO,
- birati ostale članove i sam bili biran na izbornim listama stranke, osim u slučaju članka 6. točke 5, Statuta
- član ima pravo na sve oblike financijsko, fizičke ili pravne potpore, u skladu s objektivnim mogućnostima stranke.
- izvješćivati tijela ZAJEDNO o svim promjenama vezanim uz ime, adresu stanovanja, zanimanje, radno mjesto i sl., podnijeti ostavku na dužnost u ZAJEDNO na koju je izabran ili imenovan, istupili iz ZAJEDNO, redovito plaćali članarinu.

Članak 8.
Prestanak članstva
1. Članstvo u ZAJEDNO prestaje:
- ako je pri učlanjenju u ZAJEDNO potpisnik pristupnice dao netočne ili neistinite podatke,
- istupom iz stranke,
- isključenjem,
- pristupom drugoj stranci,
- neplaćanjem članarine duže od tri mjeseca uzastopno,
- smrću člana
2. O isključenju odlučuje Sud časti ZAJEDNO u postupku zbog težih povreda obveza člana.
3. Sud časti može svojom utemeljenom odlukom razriješiti počasnog člana ZAJEDNO.

Članak 9.
Stegovne mjere
1. Članovi ZAJEDNO odgovorni su stegovno za sve povrede, obveze i prava člana stranke.
2. Članu ZAJEDNO koji se teže ogriješi o Statut ili radi suprotno temeljnim načelima stranke. Sud časti izriče jednu od sljedećih mjera:
a. upozorenje - izdaje se usmeno prilikom neodgovornog ponašanja (kašnjenje, upadanje u riječ, neredovito plaćanje članarine...)
b. opomenu - izdaje se prilikom tri uzastopna upozorenja ili prilikom lakše povrede prava i obveza - evidentira se u registru članstva
c. isključenje iz ZAJEDNO i organizacijskih oblika stranke može se izreći samo za težu povredu članskih prava i obveza
3. Lakšom povredom prava i obveza smatra se kršenje odredaba Statuta i nepoštivanje političkog programa kojima član nije mogao izazvati štetne posljedice za ugled i program političkog djelovanja ZAJEDNO.
4. Težom povredom prava i obveza smatra se svako činjenje ili nečinjenje koje je izazvalo ili je moglo izazvati štetne posljedice za rad i ugled ZAJEDNO, a posebno namjerno kršenje odredaba Statuta i nepoštivanje političkog programa ZAJEDNO. Težom povredom smatra se i višestruko ponavljanje lakših povreda prava i obveza člana ili organizacijskog tijela ZAJEDNO.
Članak 10.
Pravo na priziv izrečene stegovne mjere
Na odluku o stegovnoj mjeri 1. stupnja okrivljeni član ili tijelo ZAJEDNO u roku od 8 dana svoju priziv dostavlja Predsjedniku stranke.
Predsjedništvo ZAJEDNO u roku od 30 dana nakon zaprimanja priziva člana ili tijela ZAJEDNO donosi konačnu odluku, koja se smatra 2. stupnjem stegovnog postupka.
Članak 11.
Rad ZAJEDNO u izvanrednim okolnostima
U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih nije moguće funkcioniranje i djelovanje po odredbama Statuta, predsjedništvo i Predsjednik ZAJEDNO donose odluku o načinu rada u izvanrednim okolnostima.

III.
USTROJ ZAJEDNO
Članak 12.
1. Politička Stranka ZAJEDNO jedinstvena je politička stranka koja pravno i fizički obuhvaća svoje cjelokupno članstvo i sve podređene joj organizacijske oblike na području Republike Hrvatske. U pravnom prometu ZAJEDNO djeluje kao jedna pravna osoba. Predsjednik i Predsjedništvo ZAJEDNO najviše su političko tijelo između dvaju zasjedanja Sabora ZAJEDNO.
2. ZAJEDNO je organiziran na teritorijalnom i strateškom načelu kojem je pretpostavka jedinstveno i ciljano političko djelovanje s izravnom koordinacijom unutar uspostavljenih podružnica i ogranaka ZAJEDNO s Predsjedništvom ZAJEDNO a Predsjedništvo donosi opći akt i pravilnike kojim se regulira ustrojstvo i rad organizacijskih oblika.
3. Predsjedništvo određuje stvaranje podružnice ZAJEDNO po županijama te ogranaka u većim gradovima i općinama, a podružnice i ogranci nemaju svojstvo pravne osobe.
4. Tijela ZAJEDNO su Sabor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.

 

Članak 13.
Sabor ZAJEDNO
1. Sabor ZAJEDNO najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo ZAJEDNO
2. Sabor ZAJEDNO čine članovi Predsjedništva ZAJEDNO, Nadzornog odbora. Suda časti, svi predsjednici i tajnici podružnica i ogranaka.
3. Saborom predsjedava Predsjednik ZAJEDNO, koji predlaže radno predsjedništvo.
4. Predsjednik i Predsjedništvo ZAJEDNO posebnom odlukom utvrđuju konačan broj saborskih zastupnika i članova SHB-a koji će biti nazočni zasjedanju Sabora, najkasnije 30 dana do dana zasjedanja Sabora ZAJEDNO.
Članak 14.
Prava, dužnosti i obveze Sabora ZAJEDNO
1. Sabor utvrđuje ciljeve, smjernice i učinkovitost politike stranke o svim pitanjima hrvatskih građana i hrvatske države.
2. Donosi, mijenja i dopunjava Program i Statut stranke, Poslovnik o radu Sabora i druge akte i odluke.
3. Prihvaća ili ne prihvaća izvješće Predsjednika ZAJEDNO, Nadzornog odbora i Suda časti.
4. Sabor bira Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i Rizničara, te Nadzorni odbor i Sud časti stranke ili ih razrješuje dužnosti.
Članak 15.
Zasjedanje Sabora ZAJEDNO
Redovno zasjedanje Sabora
1. Sabor redovito zasjeda najmanje jednom u dvije godine, računajući od dana službenog osnutka ZAJEDNO ili dana prethodnog zasjedanja Sabora.
2. Odluka o održavanju redovitog zasjedanja Sabora mora se donijeti i objaviti najranije 30 (trideset) dana prije održavanja.
Izvanredno zasjedanje Sabora
3. Sabor izvanredno zasjeda zbog izvanrednih razloga, na poziv Predsjednika ili Predsjedništva ZAJEDNO ili ako to zahtijeva natpolovičan broj podružnica. Ako se Predsjednik ogluši na izvanredno sazivanje Sabora, može ga sazvali jedan od gore navedenih predlagača.
Članak 16.
Pravovaljanost odlučivanja Sabora ZAJEDNO
1. Sabor može pravovaljano odlučivati ako je zasjedanju nazočno više od polovice članova Sabora, a odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, javnim glasovanjem.
2. Predsjednik ZAJEDNO potpisuje akte koje donosi Sabor ZAJEDNO.

Članak 17.
Predsjedništvo ZAJEDNO
Predsjednik i Predsjedništvo ZAJEDNO najviše su političko tijelo između dvaju zasjedanja Sabora ZAJEDNO.
1. Predsjedništvo s Predsjednikom ZAJEDNO raspravlja, izvješćuje i upućuje povratne obavijesti, odlučuje o političkim pitanjima, postavlja pravila i uvjete političkog djelovanja radi kvalitetne i pravodobne koordinacije i suradnje podružnica i ogranaka ZAJEDNO.
2. Predsjedništvo ZAJEDNO određuje izbornu strategiju stranke i potvrđuje liste kandidata za državne i predsjedničke izbore od podružnica i ogranaka.
3. Predsjedništvo također prihvaća završni račun i financijski plan ZAJEDNO te određuje visinu članarine.
4. Predsjedništvo ZAJEDNO sastoji se od:
- Predsjednika
- Dopredsjednika
- Tajnika
- Rizničara
5. Predsjedništvo ZAJEDNO po potrebi političkog djelovanja može imati i više članova pored navedenih, izabranih na Saboru ZAJEDNO, a najviše 10 (deset) članova predsjedništva.
6. Predsjedništvo ZAJEDNO na svojoj sjednici na prijedlog Predsjednika Stranke bira ostale članove Predsjedništva do saziva Sabora Stranke .

 

Članak 18.
Zasjedanje Predsjedništva ZAJEDNO i pravovaljanost odlučivanja
1. Predsjedništvo ZAJEDNO zasjeda najmanje jednom kvartalno.
2. Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik ZAJEDNO, u slučaju njegove odsutnosti po članku 19. točka 4. Dopredsjednik, a ako su obojica odsutna u tome slučaju saziva Tajnik ZAJEDNO po pismenoj ovlasti predsjednika stranke.
3. Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati, ako je zasjedanju nazočno više od 2/3 članova Predsjedništva, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, javnim glasanjem.
Članak 19.
Predsjednik ZAJEDNO
1. Predsjednik vodi radne sastanke, saziva i predsjeda sjednicama Sabora i Predsjedništva, te potpisuje sve akte stranke.
2. Daje izjave za javnost u ime ZAJEDNO, a može ovlastili dužnosnika za odnos s javnosti i javni nastup u ime ZAJEDNO
3. Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Saboru stranke.
4. Ako je spriječen, Predsjednik s jasnim uputama o radu i djelovanju pismeno ovlašćuje Dopredsjednika ZAJEDNO da ga zamjenjuje dok se ne vrati na dužnost.
5. Predsjednik ZAJEDNO zadužen je za pečat i žig.
Članak 20.
Dopredsjednik ZAJEDNO
1. Zadaća je Dopredsjednika ZAJEDNO da u potpunosti pomaže i savjetuje Predsjednika u radu i obavljanju političkih i drugih stranačkih poslova, kao i dužnosti iz članka 19 točke 4 ovog Statuta.
Članak 21.
Tajnik ZAJEDNO
1. Tajnik koordinira rad Predsjedništva ZAJEDNO.
2. Odgovoran je za politički i organizacijski ustroj ZAJEDNO, administrativno poslovanje i koordinaciju između podružnica i ogranaka, unutarstranačko informiranje i brižno vođenje i izradbu evidencije te dokumentacije različitih oblika stranačkih aktivnosti i članstva.
3. U odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika ZAJEDNO bez predhodnog ovlaštenja istih, on preuzima ograničena prava i obveze koji se odnose isključivo na ovlasti u stranačkim prostorijama i vođenju radnog sastanka do povratka Predsjednika ili Dopredsjednika ZAJEDNO.
Članak 22.
Rizničar ZAJEDNO
1. Rizničar ZAJEDNO brine se za financijske poslove i poslovanje stranke u skladu sa Statutom
2. U izravnoj suradnji s Tajnikom ZAJEDNO prikuplja, pohranjuje, brižno vodi i bezuvjetno prikazuje Predsjedništvu ulazna i izlazna planirana i neplanirana financijska i materijalna sredstva ZAJEDNO te ih pravda i dokumentira svojom ovjerom i ovjerom Predsjednika stranke.
Članak 23.
Nadzorni odbor ZAJEDNO
1. Nadzorni odbor ZAJEDNO sastoji se od najmanje tri, a najviše sedam članova od kojih se jedan član na Saboru stranke bira za predsjednika toga tijela, a ukoliko je potreba između dviju sjednica Sabora, na prijedlog predsjedništva imenuje predsjednik stranke do novog Sabora stranke.
2. Ima obvezu i pravo zahtijevati bezuvjetan uvid u svu dokumentaciju i podatke, te ostale pojedinosti o djelovanju svih tijela i dužnosnika u ZAJEDNO, a da ga pri tomu nitko ne smije ometati.
3. Članovi Nadzornog odbora ZAJEDNO ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela stranke osim Sabora ZAJEDNO.
4. Kad Nadzorni odbor ZAJEDNO utvrdi nepravilnosti tijela ili člana ZAJEDNO Predsjednik Odbora upućuje osnovan zahtjev Sudu časti za pokretanje stegovnog postupka prema tijelu ili članu ZAJEDNO.
5. Nadzorni odbor donosi pravovaljanu odluku nadpolovičnom većinom glasova
Članak 24.
Sud časti ZAJEDNO
1. Sud časti ZAJEDNO sastoji se od najmanje tri, a najviše sedam članova od kojih se jedan član na Saboru stranke bira za predsjednika toga tijela, a ukoliko je potreba između dviju sjednica Sabora, na prijedlog Predsjedništva imenuje predsjednik stranke do novog Sabora stranke.
2. Sud časti potpuno samostalno donosi odluke, te uvijek mora biti nepristran i odlučan.
3. Sud časti donosi, održava i nadzire kodeks stranačkog i općeg ponašanja svih članova i tijela ZAJEDNO.
4. Sud časti donosi pravovaljanu odluku nadpolovičnom većinom glasova.
5. Sud časti surađuje s Nadzornim odborom.
Članak 25.
Mandati tijela i dužnosnika ZAJEDNO
1. Mandat svih tijela i dužnosnika ZAJEDNO traje četiri godine s mogućnošću ponovna izbora.
2. Tijelo ili član mogu bili opozvani, ako im Sabor ZAJEDNO uskrati povjerenje na svome zasjedanju.
3. Ako mandat nekog tijela prestane, prestaje i mandat svih njegovih članova.
4. Dužnosnici i članovi tijela ZAJEDNO mogu pismenom ili usmenom izjavom Predsjedništvu ZAJEDNO, Nadzornom odboru ZAJEDNO ili Saboru stavili svoj mandat na raspolaganje (uvjetna ostavka).
5. Mandati članova tijela ZAJEDNO prestaju od trenutka kad su prestali biti članovima ZAJEDNO, od trenutka podnošenja njihove ostavke ili razrješenja dužnosti.

IV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Sredstva za rad i imovina ZAJEDNO
1. ZAJEDNO je neprofitna politička stranka i sva imovina i sredstva kojima raspolaže služe isključivo u ostvarivanju političkih ciljeva koji su i bit njezina postanka.
2. Kako bi se namaknula sredstva za političku djelatnost i pomoć socijalno ugroženim članovima stranke i drugim hrvatskim građanima, ZAJEDNO može osnovali poduzeće ili primijenili slične oblike za obavljanje javnih radova gospodarske ili druge djelatnosti sukladno posebnim propisima.
3. Sredstva za rad ZAJEDNO osigurava od:
članarine, darova, prihoda od imovine i prava nasljedstva i drugih doprinosa članova i pristaša stranke, prodaje propagandnog materijala, prihoda od izdavačke djelatnosti, stranačkih priredaba i drugih aktivnosti koje stranka obavlja izravno ili neizravno, donacija, prihoda iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave.
Članak 27.
Drugi oblici stranačkoga, nepolitičkog djelovanja ZAJEDNO
1. Dostojno obilježavanje i primjerno sudjelovanje u odavanju počasti poginulim i živim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, pažnja prema njihovim obiteljima i zaštita njihovih stečenih prava te odavanje počasti drugim građanima koji su svojim djelom i žrtvom uveliko zaslužni u stjecanju neovisnosti i međunarodnom priznanju hrvatske države.
2. Predsjedništvo ZAJEDNO može posebnim aktom potanje odrediti prava i obveze za pojedine oblike interesnog organiziranja pri ZAJEDNO.
Članak 28.
Prestanak rada ZAJEDNO
1. Odluka o prestanku rada ZAJEDNO pravovaljana je ako je na zasjedanju Sabora ZAJEDNO nazočno najmanje 80% članova koji odluku prihvate dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.
2. Ako prestane rad ZAJEDNO njegova imovina pripada ustanovi ili svrsi koju odredi Sabor ZAJEDNO. Ako se Sabor ne složi o podjeli imovine ZAJEDNO, sva imovina ZAJEDNO pripada Crvenom križu RH.
Članak 29.
Izmjene i dopune Statuta ZAJEDNO
1. Autentično tumačenje odrednica, mogućih izmjena i dopuna Statuta daju Sabor i Predsjedništvo ZAJEDNO.
Članak 30.
Stupanje na snagu Statuta ZAJEDNO
1. Statut ZAJEDNO stupa na snagu s danom prihvaćanja na saboru Stranke ZAJEDNO.
Zagreb, 24. ožujak 2013.

Predsjednik:
mr.sci. Karino Hromin Sturm

Pročitano 810 puta