Strategija razvoja Republike Hrvatske

Strategija razvoja Republike Hrvatske

Strategiju razvoja Republike Hrvatske državnim intervencionizmom od 100 mlrd. eura brutto društvenog proizvoda radila su tri tima. Prvi tim pod vodstvom mr. sc. Karina Hromina Sturma djelovao je od 1990. godine na osnovi istih metoda za koje je američki profesor L. Hurwicz Goodrich 2007. dobio Nobelovu nagradu. Tim je koristio postojeće resurse i kadrove, te ekonomiju autopoiesisa i pozitivne sinergije algoritma kapitala. Drugi tim pod vodstvom profesora dr. Ante Lauca na osječkom Ekonomskom fakultetu radio je u sklopu Znanstveno-istraživačkog projekta "Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa", a u trećem timu sudjelovali su i projekt pomogli mongi suradnici i specijalisti svih profila i struka.

Primjenjene su teze John Maynarda Keynesa, najvećeg ekonomista svih vremena, iz "Opće teorije zaposlenosti, kamata i novca“. Kao jedan od najvažnijih mehanizama države Keynes navodi državni intervencionizam, kojim država utječe na privredni rast i visoku stopu zaposlenosti.

Projekt postavlja osnovne ekonomske zadaće države, stabilnost cijena, tečaja i inflacije, državnu potrošnju, poreznu politiku i cijenu novca, a efikasnom kombinacijom ovih mehanizama postižu se investicije, visoka proizvodnja, zaposlenost, osobna potrošnja i ekonomska stabilnost.
Kako bi povećali agregatnu potrošnju treba smanjiti kamate, poreze i dati jeftin novac, što potiče investicije, proizvodnju i potrošnju.

 • KAKO U HRVATSKOJ PROVESTI INVESTICIJU OD 100 MILIJARDI EURA
 • KAKO RIJEŠITI NEZAPOSLENOST
 • KAKO PROVESTI SAMOFINANCIRANJE BEZ 1 EURA VANJSKOG ZADUŽIVANJA
 • KAKO LIKVIDIRATI ZADUŽENJE HRVATSKE OD 47 MILIJARDI EURA
 • KAKO ZA 10 GODINA POSTIĆI STOPU RASTA BDP OD 20%
 • KAKO POSTIĆI 40.000 EUR PO STANOVNIKU
 • KAKO POSTIĆI RADNIČKU PLAĆU OD 2.000 EUR
 • KAKO POSTIĆI MINIMALNU PENZIJU OD 1.500 EUR
 • POTPUNO BESPLATNO: ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, I SVIH SA POSEBNIM POTREBAMA
 • POTPUNO BESPLATNO ŠKOLOVANJE DO DOKTORATA

Projekt postavlja osnovne ekonomske zadaće države: stabilnost cijena, tečaja i inflacije, državnu potrošnju, poreznu politiku i cijenu novca, a efikasnom kombinacijom ovih mehanizama postižu se investicije, visoka proizvodnja, zaposlenost, osobna potrošnja i ekonomska stabilnost.
Kako bi povećali agregatnu potrošnju treba smanjiti kamate, poreze i dati jeftin novac, kako bi potaknuli investicije, proizvodnju i potrošnju.

KAKO OSTVARITI CILJ

EU, SAD, MMF, MBOR, i Svjetska Banka, traže hrabar ekonomski program, smanjenje poreznog opterećenja, osiguranje posla radnicima, poticanje proizvodnje, zaštitu radničkih prava, suradnju sa svim sindikatima, povratak izbjeglica i njihove imovine i druga demokratska prava.
Realizacija projekta Strategije Razvoja RH bazirana je na tri elementa:

 1. RESURSI
 2. KADROVI
 3. KAPITAL

PROJEKT OD 100 milijardi eura

World Trade Centar u New Yorku također košta 100 milijardi eura.

Polazimo od realne pretpostavke da naša znanost i privreda nije u stanju napraviti jedan vojni avion Fantom F-16, izmisliti IBM, Windowse, napraviti Mercedes i slično, jer mi danas nismo na tom stupnju tehnološkog razvoja.
Na pitanje da li možemo sagraditi takva dva nebodera WTC, svi odgovaraju da možemo. Ali nama ne trebaju takvi neboderi mi ćemo pokrenuti cijelu Hrvatsku sa 100 mlrd. eura.
Zato smo naš projekt i program okrenuli onim resursima i kadrovima za koje znamo da ih imamo, a koji mogu uspješno raditi i realizirati takav projekt, radi ostvarenja ove vizije, a Kapital se stvara novonastalom vrijednošću.

PRVI KORAK

Deblokada HNB i prestanak zaduživanja u inozemstvu, financiranje svih investicija i financijskih tokova u RH.

Time mi postajemo vlasnici novostvorene vrijednosti, a ne dužničko roblje koje ne stigne otplatiti ni kamate.

U kapitalističkim državama normalno je da središnja banka djeluje kao agregat, agent države, da emitira i prodaje vrijednosne papire putem kojih država financira svoje rashode. U razvijenim zemljama država je najveći potrošač rashoda i dugova, a tržište državnih vrijednosnih papira najveći je segment financijskog tržišta, koji se vremenski razgraničava, raspoređuje, obnavlja, zamjenjuje, diskontira, prodaje, otkupljuje i neprestano vrti u financijskim tokovima.

DRUGI KORAK

Osnovati dvije-tri hrvatske banke

Danas je 95% banaka u stranom vlasništvu, čime smo izgubili financijski suverenitet.
Banke su naši najvažniji financijski posrednici. Međutim uz ovakvu HNB posluje se po monopolističkom sistemu: ja (HNB) tebi odobrim kredit, a ti (banka) meni 20-30% depozita i dvije do tri čvrste garancije, hipoteke, itd. čime su uništili poduzetništvo i investiranje...
U rujnu 2011. g. Vlada je uzela kredit od 2,0 mlrd. kn. (260 mil.e.) kako bi vratila kredit po izdanim obveznicama za sanaciju BANAKA iz 1991. g.
Podsjećamo da su banke sanirane sa 87,5 mlrd. kn, a prodane strancima za 5,7 mlrd. kn.

Većinom od 85% siromašnog i 13% srednje stojećeg stanovništva, financijski vlada manjina od 2% koja je bogata (od toga je 1,5% stranaca), a raspolaže sa 85% kapitala.

Povrat duga

Pesimisti tvrde da kapitala nema, pa pogledajmo strukturu zaduženja Hrvatske:

Od 47 mlrd. eura, država se direktno zadužila sa 23 mlrd. eur (bez izdanih garancija, ostalo su banke i trgovačka društva), po kamati od 7-7,5%, k tome dodamo i 1% manipulativnih troškova, pa ispada da je kredit opterećen sa 8% kamata. Sredstva je država potrošila na svoje rashode, a ne na investicije i proizvodnju kako bi oplodila kapital, no kredit od 23 mlrd. eura plus kamate od 1,840 mlrd. eura treba vratiti i to iz poreza građana.

23 mlrd. eura zaduženje + 24,580 mlrd.e. povrat glavnica + kmt. = 47,840 mlrd. eura, pa ispada da će građani platili iz poreza 47,840 mlrd. eura, a toliko iznaša ukupni dug RH koji svodimo na nulu, ako primjenimo sistem samofinanciranja, a povratkom duga banaka imamo plus od 23,0 mlrd. eura.

Za naš program od 100 milijardi eura potreban nam je početni kapital od 5 mlrd.eura. Narodna Banka Hrvatske ima 12 mlrd. eura deviznih rezervi. Osim toga ovdje kako vidimo u realiziranim kreditima imamo 23 mlrd.eura što znači da možemo bez velikih financijskih odstupanja uložiti 5 mlrd. eura, ali ovaj puta u vlastiti razvoj, sa kojim ćemo brzo i efikasno pokrenuti Strategiju razvoja Republike Hrvatske.

Nakon krize 2008. g. Centralne Banke, SAD-a, Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i druge plasirale su TISUĆE mlrd. eura, kako bi spasili svoju privredu.
Prema izjavi direktora Federalnih Rezervi SAD-a Ben Bernankea od krize 2008. do 2010. g. SAD je plasirao devet tisuća milijardi $. TO JE državni intervencionizam.

TREĆI KORAK

Operativni mehanizam i 40 programa matrica

Operativni mehanizam kojima se pokreće Strategija razvoja Republike Hrvatske (gotove matrice za 40 programa koje osiguravaju izvršenje ovog projekta I+II+III+IV) kojim se otvaraju gradilišta u cijeloj zemlji, narudžbe investicijskih programa pokreću se u svim regijama i županijama, koji pokreću proizvodnju u tvornicama koje su danas bez posla, zatvorene tvornice bi se obnovile i izgradili nove prema usvojenoj strategiji, tako bi tvornice, poduzeća, poduzeća za nove tehnologije, poduzetnici, kooperanti i obrtnici počeli zapošljavati radnike.

Tako bi se pokrenula proizvodnja prema narudžbama koje se baziraju na Dugoročnom Strateškom Razvoju Republike Hrvatske, koji se mora provoditi pod nadzorom institucija ZNANOSTI, tehnike i tehnologije i komercijalno - ekonomske kontrole, a pokreće:

 • proizvodnju strojogradnje i opreme za proizvodnju
 • proizvodnju željezara, cementara, šljunčara, ciglana, keramičkih proizvoda
 • drvno industrijskih poduzeća, opremanje objekata i građevne stolarije, tvornice namještaja
 • proizvodnju za izgradnju autocesta i putova, tunela, asfaltnih baza
 • proizvodnju za izgradnju brzih (360 km) željezničkih pruga i željeznice
 • proizvodnju za energetiku i elektrifikaciju, telekomunikaciju, korištenja sunčane energije i vjetra
 • proizvodnju kompjutora, elektronike i nano tehnoligije, otvoriti 5-6 Instituta
 • proizvodnju bijele tehnike i električnih aparata
 • proizvodnju mnogih drugih pratećih kooperantskih, obrtničkih te uslužnih djelatnosti
 • proizvodnja u cijeloj RH pokreće cijeli niz uslužnih tercijarnih djelatnosti i aktivnosti
 • opremiti vojsku i policiju najmodernijom opremom i tehnikom i tehnologijom

Većina navedenih proizvodnji, 80 - 90%, su bez posla ili su tvornice u stečaju, a radnici otpušteni. Svi oni biti će uključeni u Projekt Strateški Razvoj Republike Hrvatske, poduzeća obnovljena a stečajevi prekinuti, jer u navedenim djelatnostima postojala je dugogodišnja tradicija, sa kvalitetnim kadrovima koji su bačeni na burzu.
Takav zamah proizvodnje pokreće i proizvodnju drugih industrijskih djelatnosti, kao papirne, ambalažne, prehrambene, tekstilne, konfekcije, obućarske industrije i drugo te malog obrta i svih drugih kooperanata i oblika uslužnih djelatnostii i kućne radinosti.

Pokretanje takve privredne aktivnosti, likvidacija nezaposlenosti u cijeloj državi i nivo visokih plaća, izazvat će kod stanovništva vjeru u budućnost, budućnost njihove djece i povjerenje u državu po mjeri naroda, koja djeluje prema programu Strategije Razvoja Republike Hrvatske.

 

Karino Hromin Sturm

Hrvatski akademik Karino Hromin Sturm, predsjednik stranke Pokret ZAJEDNO, ekonomist, publicist, politolog i diplomat. Autor je "Strategije razvoja Republike Hrvatske" i "Političke Biblije", za koju je i nominiran za književnu nagradu "Kiklop" 2011., u kategoriji "leksikografsko djelo godine". Autor teorije Dužničkog ropstva.

Srodni sadržaj (po oznakama)

Prijava